Tüzük

Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln - Istanbul

Köln-İstanbul Kardeş Şehir Destekleme Derneği 21 Ekim 1997 tarihinde yapılan kurucular kurulu toplantısında alınan karar
En son değişiklik 3 Şubat 1998 tarihinde yapıldı)

§ 1 Adı ve Merkezi

Ein Bild der Vereinssatzung
 1. Dernek "Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln - Istanbul" adını taşır.
 2. Dernekler Masasına kaydı yapıldıktan sonra, bu ada ilave olarak Almanca "tescilli dernek" anlamına gelen "e.V." kısaltması kullanılır.
 3. Derneğin merkezi Köln'dedir.

§2 Derneğin Amacı

 1. Dernek, 15 Mart 1997 tarihinde Köln ve İstanbul şehirleri arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolünde belirtilen amaçları desteklemek üzere kurulmuştur. Halklar arasında anlaşma ve karşılıklı hoşgörünün geliştirilmesine çalışır.
 2. Dernek bu amacını gerçekleştirmek üzere değişik alanlarda kültürel değişim programları uygular ve Köln'de İstanbul, İstanbul'da da Köln üzerine bilgi vermeyi amaçlayan toplantılar düzenler.
 3. Dernek, her iki şehirde yaşayanların karşılıklı olarak doğrudan ilişki kurabilmelerini amaçlayan girişimleri destekler, teşvik eder ve uygular. Bunun dışında Köln'de bulunan kuruluşların İstanbul'da bulunan kuruluşlarla ilişki kurmasını sağlar, yardımcı olur veya kardeş şehir etkinlikleri düzenler.

§ 3 Kamu Yararı

 1. Dernek "vergilendirme ayrıcalıklı amaçlar" çerçevesinde tamamen kamu yararına faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
 2. Dernek, bağımsız olarak faaliyet gösterir. Çalışmalarında ticari bir amacı ön planda tutmaz.
 3. Derneğin gelirleri sadece tüzükte belirtilen amaçlar için harcanabilir. Üyeler, dernek gelirlerinden pay alamaz.
 4. Hiç kimseye derneğin amaçlarına aykırı olarak, her hangi bir ödeme yapılamaz veya tüzüğe uygun olarak yapılan ödemelerde makul ölçüler dışına çıkılamaz.
 5. Dernek her türlü dini ve siyasi görüşlerden bağımsızdır.
 6. Derneğin dağılması veya faaliyetlerine devam edememesi halinde, mevcut mal varlığı Köln-İstanbul arasındaki kardeş şehir etkinliklerinde kullanılmak üzere Köln Belediyesi'ne aktarılır.

§ 4 Üyelik

 1. Kısıtlılık halleri dışında kalan her kişi veya kurum derneğe üye olabilir. 16 yaşının altında olup, derneğe üye olmak isteyenler, yasal temsilcilerinin onayıyla üye olabilirler.
 2. Yazılı olarak yapılması zorunlu olan üyelik başvurusuyla ilgili dilekçeler yönetim kurulunca değerlendirilir. Yönetim kurulu bu işlemi yaparken çoğunluğun hazır olmasına dikkat eder. Dernek üyeliği, yönetim kurulu kararının ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilmesiyle başlar. Dernek üyeliğine kabul edilmeme halinde, karara itiraz edilemez.
 3. Bütün üyelerin derneğin organlarına yazılı başvuruda bulunma ve genel kurula katılma hakları vardır.
 4. Dernek üyeliği ölüm, ayrılma veya çıkarılma halinde sona erer..
 5. Dernek üyeliğinden ayrılma isteği mali yılbaşından (=Dernek çalışma yılı) üç ay önce bildirilir ve bu başvurunun yazılı olarak yönetim kurulu başkan veya üyelerine verilmesi gerekir.
 6. Bir üyenin üyelikten çıkarılması, üyenin derneğin amaçları dışında faaliyet göstermesi veya bir başka önemli nedenden dolayı gerçekleştirilebilir. Üyelikten çıkarma işlemi genel kurulda hazır bulunan üyelerin 3/4 oranındaki oyları ile mümkündü??l???t??K&#r. Yapılacak toplantının davetiyesindeki gündem maddeleri arasında, söz konusu üyelikten çıkarma maddesi de yer alır.

§ 5 Onursal Üyeler

Derneğin amaçlarını destekleyen, yardımcı olan kişiler de yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler. Alınan bu karar genel kurul tarafından da kabul edilmek zorundadır. Onursal üyeler, yönetim kurulu kararlarına tavsiye niteliğindeki oyları ile katılabilirler.

§ 6 Üye Aidatı

 1. Üyeler, genel kurulca belirlenen bir miktarı yıllık üyelik aidatı olarak öderler.
 2. Aidatlar yıllık ödenmek zorundadır.

§ 7 Derneğin Organları

Derneğin organları, yönetim kurulu ve genel kuruldur.

§ 8 Yönetim Kurulu

 1. Yönetim kurulu, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip ile üç üyeden oluşur
 2. Yönetim kurulunun iki üyesi derneği temsil hakkına sahiptir. Bu üyelerden temsil hakkını yönetim kurulu başkanı veya yardımcısı veya muhasipten oluşan iki kişinin birlikte kullanabilir. Bu kuraldan her yönetim kurulu üyesinin tek başına tasarrufunda bulunan banka hesabı istisna tutulmuştur.
 3. Dernek yönetim kurulunu oluşturan üyeler iki yıllığına seçilir. Bütün yönetim kurulu üyeleri tüzük gereği kendilerinden sonra göreve gelecek yeni yönetim kurulu seçimi yapılana kadar görev yapar. Yeni seçim iki yıl sonra yapılmak zorundadır. Yönetim kurulundaki üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür..
 4. Yönetim kurulu üyesi olan bir üyenin dernek üyeliğinden ayrılması ile birlikte yönetim kurulu üyeliği de sona erer.
 5. Yönetim kurulunda üye olan bir kişinin birden fazla görev üstlenmesi mümkün değildir.
 6. Yönetim kurulu derneğin işlerini yürütür. Bu amaçla derneğin kaynaklarını kullanır; yıllık bütçeyi hazırlar ve derneğin muhasebesini muhasip raporlarına uygun olarak tutar.
 7. Yönetim kurulu toplantıları üç ayda bir yapılır. Ancak yılda en az A?l??t?$iki toplantı yapılır. Yönetim kurulu üye tam sayısının en az yarısının hazır olması halinde karar alabilir. Dernek üyeleri de yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, ancak karar alınırken oy kullanamazlar.

§ 9 Mali Denetim

 1. Genel kurul tarafından seçilen iki denetçi, dernek kayıtlarını alınan belgelerin uygunluğu, yapılan harcamaların makul olup olmadığı açısından düzenli olarak denetler; yapılan harcamaların alınan kararlara ve tüzüğe uygunluğunu kontrol eder.
 2. Denetçiler yaptıkları denetimlerle ilgili bir mali rapor hazırlayarak genel kurula bilgi verir ve yönetim kurulunun aklanması için genel kurula önerge sunar. Yönetim kurulunun aklanmasından sonra, geçen mali yılın harcamaları ile ilgili bütün sorumluluk üyelere geçer.
 3. Yönetim kurulu üyeleri ile derneğin proje çalışmalarına etkin olarak katılan üyeler denetçi olarak seçilemez.

§ 10 Genel Kurul

 1. Genel Kurul aşağıda belirtilen şekilde çalışır:
  a) yılda asgari bir defa toplanır, bu toplantı mümkünse yılın ilk altı ayında yapılır.
  b) derneğin çıkarları toplantı yapılmasını zorunlu kıldığı hallerde genel kurul toplantısı yapılır,
  c) Dernek üye tam sayısının 1/5'inin isteğiyle denel kurul toplantısı yapılır.
 2. Dernek yönetim kurulu, bütün üyeleri genel kurul tarihinden iki hafta önce genel kurul gündemini de belirterek toplantıya davet eder..
 3. Kurallara uygun olarak toplantıya çağrılan genel kurul, yaptığı toplantıya katılan üye sayısına bakılmaksızın karar alabilir. Her bir üyenin tek oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkı başka bir üyeye devredilemez.
 4. Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasıyla ilgili bir öneri ile derneğin feshine ilişkin kararlarların alınabilmesi için, genel kurulda hazır olan üye sayısının 3/4'ünün oyu gerekir. Genel kurul için yapılan çağrıda, derneğin tüzüğünde yapılacak değişiklik ile derneğin feshedilmesi konuları gündem maddeleri arasında belirtilmek zorundadır. Genel kurulun derneğin feshedilmesiyle ilgili karar alabilmesi için, derneğin üye tam sayıs nın 2/3'sinin genel kurulda hazır bulunması gerekir. Bu amaçla yapılacak genel kurulda üye tam sayısının yeterli olmaması halinde, genel kurul yapılan toplantı gününden dört hafta sonra toplanmak üzere üyeler yeniden toplantıya davet edilir. Yapılacak bu ikinci genel kurul toplantısında toplantıya katılacak üyelerin çoğunluğuna bakılmaz. Bu toplantı için yapılacak genel kurul davetinde bu konuya dikkat çekilmek zorundadır.
 5. Genel kurulun görevleri şunlardır:
 6. yönetim kurulunu seçmek,
  b) denetçileri seçmek,
  c) yönetim kurulu ve denetçi raporlarını görüşmek,
  d) yönetim kurulunu aklamak,
  e) yıllık üye aidatını belirlemek,
  f) derneğin çalışmalarıyla ilgili karar almak ve görüş belirtmek,
  g) tüzük değişikliği ve derneğin feshi konularında karar almak.
 7. Genel kurul toplantıları genel kurul başkanı ve katibin imzalamak zorunda olduğu yazılı bir tutanakla zapt altına alınmak zorundadır..

 

Köln, den 03. Şubat 1998

 

Walter Kluth, Başkan
Johannes Bunk, Katip

 

tücük (pdf)